افغانستان به نشست تغییرات اقلیمی در شرم‌الشیخ مصر دعوت نشد
اداره ملی حفاظت از محیط زیست در افغانستان اظهارداشت تغییرات اقلیمی یک موضوع جهانی و بشری است و نباید سیاسی بازی شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار