مولدسازی دارایی ها راهکاری برای تأمین منابع مالی
بذرپاش مطرح کرد
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کمبود منابع، مولدسازی دارایی‌های موجود را راهکاری برای تأمین منابع مالی پروژه‌ها برشمرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار