پدیده‌ای خطرناک به نام بانک‌داری رفاقتی!
وام به خودیعلت بحران دارایی منجمد بانکی بیش از آنکه به تسهیلات تکلیفی قانونی مرتبط باشد، به تسهیلات تکلیفی رفاقتی مربوط است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار