تقدیر سازمان ملل از کتاب «بانکداری اجتماعی با رویکرد اقتصاد شهری»
مارکو کامیا گفت: اساسا وضعیت کنونی زیست و سکونت در کره زمین آن چنان با بحران های جمعیتی ، اجتماعی و اقتصادی روبه روست که ضرورت دارد تا از همه ظرفیت ها از جلمه بانکداری و نظام سرمایه در جهت بهبود شرایط استفاده گردد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار