تامین مالی «منفی ۷ هزار میلیارد تومانی» دولت از فروش اوراق در بورس!
در گزارشی آماری بررسی شد
۵۱ هزار میلیارد تومان اوراق جدید از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون فروش رفته و ۵۸ هزار میلیارد تومان از اوراق دولت قبل بازپرداخت شده که نشان می‌دهد خالص تامین مالی دولت سیزدهم در این مدت، منفی هفت هزار میلیارد تومان بوده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار