بانک ملت در جایگاه نخست تعداد و مبلغ تراکنش های شبکه پرداخت کشور
بررسی سهم بانک‌ها از تعداد و مبلغ تراکنش‌های بانکی در بهمن ماه امسال حاکی از آن است بانک‌ ملت، بیش‌ترین سهم را از تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت داشته ‌است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار