اصلاح آیین نامه داخلی، در دستور کار امروز بهارستان
صحن علنی مجلس آغاز شد و رسیدگی به گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی در مورد طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده (۳۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار