تحلیل به نام مردم به کام اشرافیت غربگرا
«حجاب بهانه بود و معترضان نسبت به مشارکت سیاسی، دیپلماسی و مسائل اقتصادی نارضایتی دارند».
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار