جزئیات درآمد دولت از مالیات‌های مختلف
کاهش سهم درآمد‌های نفتی در بودجه و حرکت به سمت درآمد‌های پایدار مانند مالیات، با اینکه همواره یکی از اهداف کشور محسوب می‌شده، اما کمتر به آن توجه شده است؛ موضوعی که طی دو سال اخیر در راستای تحقق آن گام‌هایی برداشته شده و آمار‌ها نیز از جایگزینی مالیات با نفت حکایت دارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار