مستندات دزدی‌های خاندان پهلوی به روایت منابع غربی
دفتر سخنگوی دولت در جوابیه‌ای مطرح کرد؛
در پی نفی و انکار دزدی‌های بزرگ دیکتاتور فراری ایران از سوی سلطنت طلبان، دفتر سخنگوی دولت با انتشار مستنداتی به ادعا‌های آنان پاسخ داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار