ارسال ۳۰۰ هزار نسخه کتاب به کتابخانه‌های عمومی کشور
در آذر و دی ۱۴۰۱ انجام شد؛
۵ بسته نورسیده حاوی ۲۱۵ عنوان کتاب در ۲۹۶ هزار و ۲۶ نسخه، به منظور غنی سازی مخزن کتابخانه های عمومی با هدف پاسخگویی به نیاز مخاطب، طی آذر و دی ۱۴۰۱ به کتابخانه های عمومی کشور ارسال شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار