ادامه مذاکرات دستمزد؛ آخر هفته/ ضرورت توجه به شرایط بنگاه ها در تعیین مزد
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار خبر داد
علی اصغر آهنی ها با بیان اینکه مذاکرات مزدی به آخر هفته موکول شد گفت: برای تعیین دستمزد باید شرایط کارگاه‌ها و بنگاه و قدرت خرید کارگران در کنار هم لحاظ شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار