حل مسئله ⁧تعارض منافع⁩ پیش‌نیاز از بین بردن رانت و فساد است
خاندوزی:
وزیر اقتصاد نوشت: حل مسئله ⁧ تعارض منافع⁩ پیش‌نیاز از بین بردن رانت و فساد است و ‏در روز‌های گذشته دو اقدام ضد تعارض منافع⁩ را به تصویب دولت رساندیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار