محقق معاون شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران شد
با حکم رمضانی؛
حامد محقق با صدور حکمی توسط علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران به عنوان معاون شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران منصوب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار