تاکید مجدد کابل بر دوری از تنش با همسایگان
پس از درگیری مرزی بین ایران و افغانستان، معاون سخنگوی هیئت حاکمه افغانستان بار دیگر بر رویکرد کابل برای پرهیز از تنش با همسایگان تأکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار