آخرین وضعیت خرید جنگنده «سوخو» به روایت امیر آشتیانی
در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
وزیر دفاع در خصوص آخرین وضعیت «خرید سوخو» گفت: اگر زمانی احساس نیاز کنیم امکان دارد این کار را ساماندهی کنیم یا دنبال کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار