رشد اقتصادی در دولت سیزدهم؛ ۳ برابر دولت گذشته
در فصل شروع به کار دولت سیزدهم رشد اقتصادی کشور ۱ درصد و متوسط رشد اقتصادی در دولت گذشته ۱.۵ درصد بود؛ اما در دولت سیزدهم تاکنون رشد اقتصادی کشور به طور متوسط ۴.۷ درصد بوده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار