وضعیت وخیم اسیر فلسطینی پس از ۵۹ روز اعتصاب غذا
منابع فلسطینی با اشاره به اعتصاب غذای کامل کاید الفسفوس اسیر فلسطینی طی ۵۹ روز اخیر، از وخامت حال وی خبر دادند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار