اعتصاب گسترده بزرگترین شرکت خودرو سازی ترکیه
طی اعتصاب کارگری ۵ روزه تولید خودرو در شهر بورسای ترکیه که از آن به عنوان قطب تولید خودروی این کشور یاد می شود، مختل شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار