نماهنگ ستاد مرکزی راهیان نور به مناسبت روز خبرنگار
روابط عمومی‌ستاد مرکزی راهیان نور کشور نماهنگی‌را به مناسبت روز خبرنگار تولید کرد.