کمیته ورزش در پردیس البرز دانشگاه تهران تشکیل می‌شود
مسئول امور دانشجویی پردیس البرز دانشگاه تهران:
مسئول امور دانشجویی پردیس البرز دانشگاه تهران گفت: کمیته ورزش در پردیس البرز دانشگاه تهران تشکیل می‌شود که ایجاد ورزش همگانی و حمایت از ورزش تخصصی دو هدف کلی این کمیته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار