ارتقای سطح آشپزخانه‌های دانشگاهی در سال آینده شتاب بیشتری می‌گیرد
صدیقی در پردیس کشاورزی کرج:
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: ارتقای کیفیت خدمات دانشجویی و سطح آشپزخانه‌ها در سال آینده با مشارکت دانشگاه‌ها و صندوق رفاه دانشجویان شتاب بیشتری می‌یابد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار