اسامی موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی
عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی موافقان و مخالفان کاظم خاوازی، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی را اعلام کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار