بنگاه‌های اقتصادی در کشور‌های پیشرفته چگونه تامین مالی می‌کنند؟ / فکتورینگ زمینه ساز تحول در اجرای پروژه‌های نیمه‌کاره عمرانی
در کشور‌های توسعه یافته یکی از راهکار‌های رایج برای رفع مشکل تامین وثیقه جهت تامین سرمایه، مدل «تأمین مالی مبتنی بر قرارداد» یا «فکتورینگ» است.