ویژه برنامه‌های شبکه «شما» در ماه رمضان
شبکه تلویزیونی «شما» برنامه‌های گوناگونی را در ساختار‌های مختلف و با همکاری مراکز استانی برای پخش طی ماه مبارک رمضان در نظر گرفته است.