کاهش شدید مصرف مواد غذایی
برای خانوار‌های دهک اول، مصرف ماهانه گوشت قرمز از ۷۳۳ گرم در سال ۱۳۹۰ به ۶۲۵ گرم در سال ۱۳۹۵ و ۳۰۶ گرم در سال ۱۳۹۸ رسیده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار