آمریکا به نام حقوق بشر به افغانستان حمله کرد
عضو ارشد طالبان:
یکی از رهبران ارشد طالبان با بیان اینکه آمریکا به نام حقوق بشر به افغانستان حمله کرد، گفت: وضعیت بد اقتصادی فعلی ناشی از سیاست آمریکا و جامعه جهانی در این کشور است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار