هیچ دانشجویی از دانشگاه تبریز در بازداشت نیست
رئیس دانشگاه تبریز:
رئیس دانشگاه تبریز از آزادی تمامی دانشجویان بازداشت شده در وقایع اخیر در تبریز خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار