پنج شهروند افغانستانی با ضرب چاقو در ترکیه کشته شدند
مقامات پلیس ترکیه از کشته شدن ۵ شهروند افغانستانی با ضربات چاقو در آنکارا خبر دادند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار