ضرغامی: ۴ اثر مهم را در یونسکو به ثبت رساندیم/ به مقام ششم دنیا رسیدیم
در حاشیه هیئت دولت؛
وزیر میراث فرهنگی گفت: ۴ اثر مهم را در یونسکو به ثبت رساندیم و ۱۷ اثری که در گذشته داشتیم، به ۲۱ اثر افزایش پیدا کرد و از مقام هفتم در دنیا به مقام ششم دست پیدا کردیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار