حضور یک بالون مظنون در آسمان اروپا نیز گزارش شد
رومانی اولین حادثه نفوذ یک بالون مشکوک به حریم هوایی یک کشور اروپایی را از زمان جنجال بر سر مشاهده بالون چینی در آسمان آمریکا گزارش کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار