کار دشوار چارلز سوم برای تجدید پیوند شهروندان انگلیسی با سلطنت
یخ تایید سلطنت در بین شهروندان انگلیسی در سایه بحران‌های عمیقی که دامنگیر این کشور شده در حال آب شدن است و در این شرایط پادشاه جدید انگلیس در آستانه مسئولیتی دشوار برای تجدید پیوند بین شهروندان و سلطنت قرار دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار