حوزه به امثال سید محمد باقر صدر احتیاج دارد
رحیم پور ازغدی:
استاد حوزه و دانشگاه گفت: حوزه‌های علمیه احتیاج به سیدمحمد باقر صدرها دارد که به لحاظ فکری مجتهد و نظریه‌پرداز باشند و ذهن تمدن‌ساز داشته باشند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار