اعطای نشان عالی دانش بر ایجاد روحیه مثبت در جامعه علمی موثر است
استاد دانشگاه صنعتی شریف:
استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت:اعطای نشان عالی دانش بر ایجاد روحیه مثبت در جامعه علمی بر جذب و نگه‌داشت نخبگان موثر است،
ارسال نظرات
آخرین اخبار