صحا از تحقیقات تا صادرات همراه صنایع پیشرفته است/ تخصیص خط ویژه اعتباری برای هوشمندسازی خودرو
مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع پیشرفته:
رییس هیات مدیره صحا با بیان اینکه این صندوق بازوی تامین مالی صنایع پیشرفته کشور است و رویکرد ما حمایت از بخش خصوصی و تعاونی است، خاطرنشان‌کرد: صندوق حمایت از صنایع پیشرفته از تحقیقات تا صادرات کنار بنگاه است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار