راهیابی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد جنورد به تیم ملی جودو دانشجویان
مدیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی از راهیابی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بجنورد به تیم ملی جودو دانشجویان ایران خبر داد
ارسال نظرات
آخرین اخبار