جلب مشارکت مردم برگ برنده مدیریت مصرف سال آینده
معاون هماهنگی توزیع توانیر عنوان کرد
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر جلب مشارکت مردم را برگ برنده مدیریت مصرف برای عبور از اوج مصرف سال آینده عنوان کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار