تحصن بحرینی‌ها مقابل منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم ادامه دارد
تحصن شهروندان بحرینی مقابل خانه روحانی برجسته بحرینی در منطقه الدراز همچنان ادامه دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار