پایان عملیات پاکسازی عرسال و فلیطه
بیانیه اتاق عملیات مقاومت اسلامی؛
مقاومت اسلامی از پایان عملیات پاکسازی مناطق اطراف شهرهای عرسال و فلیطه خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار