توهمات اپوزیسیون همچنان ادامه دارد/ ادامه پروژه "شهید" سازی با خودکشی یک قاچاقچی
در پی شکست پروژه اغتشاش در ایران
با توجه به شکست پروزه براندازی سلطنت طلبان و منافقین با کمک روح الله زم مدیر کانال تلگرامی معاند آخرین حربه این افراد استفاده از پروژه شهید سازی برای جریان اغتشاش خود است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار