مدیرکل فرهنگی دانشگاه آزاد از دانشجوی مجروح شده در اغتشاشات اخیر عیادت کرد
در بازدیدی؛
مدیرکل فرهنگی دانشگاه آزاد از مصطفی محمدی، دانشجوی بسیجی که در حوادث اخیر از سوی آشوبگران مصدوم شد، عیادت کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار