دخالت برخی افراد ذی‌نفوذ در دانشکده علوم پزشکی آبادان پذیرفتنی نیست
تشکل‌های دانشجویی علوم پزشکی آبادان:
تشکل‌های دانشجویی دانشکده علوم پزشکی آبادان با صدور بیانیه‌ای به دخالت برخی‌ افراد ذی‌نفوذ در عزل و نصب‌ رئیس این دانشکده اعتراض کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار