نماینده حامی دولت: لایحه بودجه ۹۸ پسرفت است
یک نماینده حامی دولت گفت: لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۸ موجب پسرفت کشور می‌شود.