وزارت بی‌وزیر و تخته گاز قیمت خودرو
چهار ماه است که وزارت صمت بدون وزیر اداره می‌شود و در همین مدت، قیمت خودرو‌ها بدون ترمز در حال افزایش است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار