برنامه توزیع حدود یک میلیون بسته معیشتی در بین نیازمندان در ماه رمضان
به همت بسیج سازندگی؛
سردار زهرایی افزود: با توجه به نیاز اساسی مردم در ماه پر فضیلت رمضان، پیش بینی شده است که حدود یک میلیون بسته معیشتی در این ماه در بین نیازمندان توزیع خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار