تخفیف بیمه شخص ثالث قابل انتقال به غیر است
بیمه مرکزی:
بیمه مرکزی اعلام کرد که تخفیف بیمه شخص ثالث قابل انقال به مشتری بعدی خودرو است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار