برچسب ها - آخرین قیمت سکه
برچسب ها
هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۱۳،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و سیزده هزار و چهارصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ - با رشد ۱.۳۷ درصدی به ۱،۲۳۰،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و سی هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۱۸۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۴


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۱۵،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و پانزده هزار و پانصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۱۷ درصدی به ۱،۲۱۳،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و سیزده هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۱۶۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۳


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۰۳،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و سه هزار و پانصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۲۲ ژانویه ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۹۸ درصدی به ۱،۲۱۵،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و پانزده هزار و پانصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۱۴۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۲


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۱۸۳،۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و هشتاد و سه هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۳۹ درصدی به ۱،۱۸۸،۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و هشتاد و هشت هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۱۰۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۱۹۸،۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود و هشت هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۲۹ درصدی به ۱،۱۸۳،۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و هشتاد و سه هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۰۷۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۱۹۹،۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود و نه هزار و سیصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۰۳ درصدی به ۱،۱۹۸،۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود و هشت هزار و نهصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۰۵۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۲۹،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و بیست و نه هزار و چهارصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۱۶ ژانویه ۲۰۲۲ - با کاهش ۲.۵ درصدی به ۱،۱۹۹،۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود و نه هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۰۲۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۰۶،۰۰۰ (یک میلیون و دویست و شش هزار) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲ - با رشد ۱.۵۱ درصدی به ۱،۲۲۴،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و بیست و چهار هزار و پانصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۹۶۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۱۹۳،۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود و سه هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲ - با رشد ۱.۰۲ درصدی به ۱،۲۰۶،۰۰۰ (یک میلیون و دویست و شش هزار) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۹۳۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۳۹،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و سی و نه هزار و پانصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲ - با کاهش ۳.۸۴ درصدی به ۱،۱۹۳،۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود و سه هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۹۰۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۴ روز پیش تا ۱،۲۶۵،۶۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و پنج هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۰۹ ژانویه ۲۰۲۲ - با کاهش ۲.۱ درصدی به ۱،۲۳۹،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و سی و نه هزار و پانصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۸۸۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۴ روز پیش تا ۱،۲۶۶،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و شش هزار و یکصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۰۸ ژانویه ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۰۳ درصدی به ۱،۲۶۵،۶۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و پنج هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۸۵۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۸۰،۶۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۰۵ ژانویه ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۱۴ درصدی به ۱،۲۶۶،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و شش هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۸۱۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۹۰،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و نود هزار و سیصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۰۴ ژانویه ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۷۵ درصدی به ۱،۲۸۰،۶۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۷۸۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۴


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۹۸،۹۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و هشت هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۰۳ ژانویه ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۶۶ درصدی به ۱،۲۹۰،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و نود هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۷۵۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۳


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۹۷،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و هفت هزار و پانصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۰۲ ژانویه ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۱ درصدی به ۱،۲۹۸،۹۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و هشت هزار و نهصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۷۳۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۸۸،۷۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۰۱ ژانویه ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۶۷ درصدی به ۱،۲۹۷،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و هفت هزار و پانصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۷۰۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۹۴،۷۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و چهار هزار و هفتصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۸ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۲۹ دسامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۵۷ درصدی به ۱،۲۸۷،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و هفت هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۶۵۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۸


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۹۷،۹۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و هفت هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۰۷ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۲۸ دسامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۲۴ درصدی به ۱،۲۹۴،۷۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و چهار هزار و هفتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۶۲۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۷


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۳۰۱،۹۰۰ (یک میلیون و سیصد و یک هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۵ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۲۶ دسامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۱.۲ درصدی به ۱،۲۸۶،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و شش هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۵۷۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۵


پرطرفدارترین عناوین
آخرین اخبار