روابط شیعه و سنی: در جهان بودنِ ایرانی
اندیشیدن پیرامون روابط دو گروه از افراد که به دلایل مختلف در برابر هم قرار می‌گیرند و بدل می‌شوند به ما و دیگران را شاید در نگاهی پدیدارشناسانه در دو سطحِ ساختار‌های تصوربخش و تجربه‌های در جهانی می‌توان تشخیص داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار