حذف ارز ترجیحی در بلندمدت به کاهش تورم منجر می‌شود
در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
عضو اتاق تعاون ایران گفت: حذف ارز ترجیحی به دلیل حذف فشار ارزی به بودجه و جبران کسری بودجه ارزی دولت بسیار کمک‌کننده است و در درازمدت به کاهش تورم مزمن منجر شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار