مانور نشت و ریزش مرکاپتان در ایستگاه CGS منطقه خجیر برگزار شد
شهردار منطقه ۱۳ خبر داد
با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف پرسنل خطوط گاز در مواقع بحرانی، مانور نشت و ریزش مرکاپتان در ایستگاه CGS شماره ۵ تهران برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار